Chairman
Graham Freeburn
0141-204-7255
graham.freeburn@uk.sopragroup.com
 
Secretary
Shaun Gauld
0141-228-5078
shaungauld@hotmail.com
 
Treasurer
Mike Grimson
01698-464-256
mgrimson@uk.sopragroup.com